Jartom hale magazynowe
Stalowe hale magazynowe i przemysłowe na sprzedaż lub wynajem  
czwartek, 18.07.2024


   Strona główna    Galeria    O Jartom    koszt budowy hali    słownik pol - ang    Kontakt
Home » słownik polsko angielski rynku magazynowego
 

słownik polsko angielski rynku magazynowego

dzielnica

City quarter

Kierunek

Direction

Nazwa nieruchomości

Property name

Nr domu- adres nieruchomości

House no. - property address

Nr lokalu- adres nieruchomości

Apartment no. - property address

Numer działki- adres nieruchomości

Lot no. - property address

 

 

Obręb geodezyjny- adres nieruchomości

Geodetic district - property address

Odległość od centrum miasta (km)

Distance from the city centre (km)

Okolica - dodatkowy opis lokalizacji

Neighbourhood - additional description of the location

osiedle

Housing estate

Położenie: czy nieruchomość położona jest w mieście czy poza miastem

Location: in the city or outside the city

Przybliżona lokalizacja (np.: 15 km od Warszawy)

Approx. location (e.g. 15km from Warsaw)

Urząd pocztowy - adres nieruchomości

Post office - property address

zdjęcia

Photos

Alarm

Alarm

Cena sprzedaży nieruchomości

Property sales price

Cena za m kw. powierzchni biurowej

Office space price (for 1 sq m)

Cena za m kw. powierzchni magazynowej

Warehouse space price (for 1 sq m)

Cena za m kw. powierzchni usługowej lub handlowej

Service / commercial space price (for 1 sq m)

Czynsz za całość nieruchomości

Whole property rent

Czynsz za m kw. powierzchni biurowej

Office space rent (for 1 sq m)

Czynsz za m kw. powierzchni magazynowej

Warehouse space rent (for 1 sq m)

Czynsz za m kw. powierzchni usługowej lub handlowej

Service / commercial rent (for 1 sq m)

Długość działki w m

Lot length in meters

Dojazd dla TIR-ów

Access road for trucks

Działka narożna

Corner lot

Energia elektryczna rozliczana

Electricity settled

Ilość bram do hali

Number of gates to the hall

Jednostka miary powierzchni gruntu

Land measurement unit

Kamery video - Czy są

Video cameras - are there any

Kanalizacja rozliczana

Sewage system settled

Klimatyzacja - czy jest

Is there an air-conditioning system installed

Konserwacja parku magazynowego rozliczana

Maintenance of a logistic park settled

Księga wieczysta dla gruntu

Land and mortgage register

Kształt działki

Lot shape

Liczba kondygnacji w części biurowej

Number of floors in the office part

Liczba kondygnacji w części magazynowej

Number of floors in the warehouse part

Liczba kondygnacji w części usługowej

Number of floors in the service part

Liczba miejsc parkingowych dla sam. Osobowych

Number of car parking spaces

Liczba możliwych kondygnacji

Possible number of floors

Magazyn ogrzewany

Heated warehouse

moc prądu w kW (1 MW = 1 000 kW)

Electric power in kW (1mW = 1,000kW)

Możliwość budowania pod przemysł

Possible construction for industrial purposes

Możliwość budowania pod usługi

Possible construction for service purposes

Możliwość budownictwa jednorodzinnego indywidualnego

Possible detached single family housing construction

Możliwość budownictwa jednorodzinnego szeregowego

Possible terraced single family housing construction

Możliwość budownictwa wielorodzinnego

Possible multiple family housing construction

Nośność poszdzki w magazynie w T/m kw.

Warehouse floor carrying capacity in T/sq m

Nośność stropu na piętrze wT/m kw.

Floor carrying capacity in T/ sq m

Numer zgłoszenia wg JARTOM

JARTOM offer no.

Obiekt chroniony

Protected property

Ochrona rozliczana

Security settled

Ogrzewanie rozliczane

Heating settled

Okablowanie komputerowe

Computer wiring

Opis szczegółowy techniczny

Detailed technical description

Opłaty licznikowe dla magazynu zawierają

Periodic charges for the warehouse include

Opłaty serwisowe dla biura

Office maintenance charges

Opłaty serwisowe dla magazynu

Warehouse maintenance charges

opłaty serwisowe dla magazynu zawieraja

Warehouse maintenance charges include

Oświetlenie dzienne w pomieszczeniach

Room daylighting

Oznakowanie rozliczane

Marking settled

Plac manewrowy

Manoeuvre area

Plan zagospodarowania

Land development plan

Podatek od nieruchomości rozliczany

Property tax settled

Podatki rozliczane

Taxes settled

Podłogi dystansowe

Access floors

Podwieszany sufit

Suspended ceiling

Podział gruntu - możliwość

Possible land division

Pomieszczenia socjalne

Staff rooms

Posadzka

Floor

Pow. całkowita hali na sprzedaż w m kw.

Total area of the hall for sale in square meters

Pow. Maksymalna hali do wynajmu w m kw.

Maximum area of the hall to let in square meters

Pow. Minimalna hali do wynajmu w m kw.

Minimal area of the hall to let in square meters

Powierzchnia biurowa (całkowita, też z korytarzami, łazienkami) w m kw.

Office space (total, including corridors, restrooms) in square meters

Powierzchnia biurowa netto (ta do wynajęcia) w m kw.

Net office space (space to let) in square meters

Powierzchnia całej działki (nie tylko części do wynajęcia lub na sprzedaż)

Total lot area (not only the area to let or for sale)

Powierzchnia modułu w m kw.

Module space in square meters

Powierzchnia możliwej zabudowy w m kw.

Possible development space in square meters

Powierzchnia usługowa lub handlowa (całkowita) w m kw.

Service / commercial space (total) in square meters

Powierzchnie otwarte "Open Space Plan"

"Open Space Plan" - open spaces

Pozwolenie na budowę

Planning permission

Procent możliwej zabudowy

Possible development percentage

Przystosowanie dla niepełnosprawnych - czy jest

Are there any disabled adaptations?

Rampa

Loading platform

Recepcja - czy jest

Is there a reception desk

Rodzaj ogrzewania hali - element grzewczy

Hall heating type - heating element

Rodzaj ogrzewania hali - żródło energii

Hall heating type -energy source

Rodzaj produkcji

Production type

Rodzaj rampy

Type of loading platform

Rok budowy

Year of construction

Rozwiązanie techniczne 5

Technical solution 5

Skąd zgłoszenie

Origin of the offer

Sprzątanie powierzchni zewnętrznych, odśnieżanie rozliczane

Cleaning outer surfaces, snow removal settled

Stan nieruchomości

Property status

Stan prawny gruntu

Land legal status

Standard nieruchomości dla komercyjnych

Commercial property standard

Suwnica

Gantry crane

Suwnica - udźwig w T

Gantry crane - lifting capacity in Tons

System oddymiania

Smoke venting system

Szczegółowy opis przeznaczenia gruntu

Land destination detailed description

Szerokość działki od frontu w m

Lot width in the front in metres

Szerokość działki w m

Lot width in meters

Telefony rozliczane

Telephone settled

Typ hali magazynowej

Warehouse hall type

Ubezpieczenie rozliczane

Insurance settled

Ukształtowanie pionowe działki

Lot vertical forms

Waluta w której zgłoszona jest nieruchomość (czynsz za całość)

Currency of property in the offer (whole property rent)

Waluta, w której zgłoszona jest nieruchomość za m/kw

Currency of property in the offer (whole property rent)

Warunki zabudowy

Land development terms and conditions

Wentylacja grawitacyjna

Gravity ventilation

Wentylacja wymuszona

Forced ventilation

Winda - udźwig

Lift carrying capacity

Winda towarowa

Goods lift

Wjazd z poziomu 0

0 level gateway entry

woda rozliczana

Water settled

Wyłączona z produkcji rolnej

Excluded from agricultural production

Wysokość hali w najniższym miejscu w m

Hall height in the lowest point in meters

Wysokość hali w najwyższym miejscu w m

Hall height in the highest point in meters

Wysokość możliwej zabudowy w m

Possible land development height in meters

Wysokość składowania w m

Storage height in meters

Wysokość wjazdu w m

Gateway height in meters

Wywóz śmieci rozliczany

Garbage disposal settled

Zabudowa - możliwość

Possible development

Zadrzewienie działki

Lot stocking

Zagospodarowanie terenu

Land development

Zarządzanie rozliczane

Management settled

   
cień
Kamila kontakt
wyślij mail do Kamili Braneckiej
łuk3
2006 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwisy JARTOM wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij